Zapytanie ofertowe nr 1/2016/7.3/MF

Bieszczadzkie Forum Europejskie informuje, iż została dokonana zmiana w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016/7.3/MF w punkcie Informacje dodatkowe w podpunkcie a: Było:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku Wykonawców (którzy złożyli taką samą najkorzystniejszą propozycję cenową). W takim przypadku zamówienie na niniejszą usługę zostanie podzielone pomiędzy wszystkich Wykonawców. Jest:  Zamawiający …

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/7.3/SP | ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Bieszczadzkie Forum Europejskie informuje, iż została dokonana zmiana w Zapytaniach ofertowych nr 2/2016/7.3/SP, 3/2016/7.3/SP, 4/2016/7.3/SP w punkcie: Warunki udziału w postępowaniu: Było:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku Wykonawców (którzy złożyli taką samą najkorzystniejszą propozycję cenową). W takim przypadku zamówienie na niniejszą usługę zostanie podzielone pomiędzy wszystkich Wykonawców. Jest:  Zamawiający …

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/7.3/SP | ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Bieszczadzkie Forum Europejskie informuje, iż została dokonana zmiana w Zapytaniach ofertowych nr 2/2016/7.3/SP, 3/2016/7.3/SP, 4/2016/7.3/SP w punkcie: Warunki udziału w postępowaniu: Było:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku Wykonawców (którzy złożyli taką samą najkorzystniejszą propozycję cenową). W takim przypadku zamówienie na niniejszą usługę zostanie podzielone pomiędzy wszystkich Wykonawców. Jest:  Zamawiający …

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/7.3/SP | ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Bieszczadzkie Forum Europejskie informuje, iż została dokonana zmiana w Zapytaniach ofertowych nr 2/2016/7.3/SP, 3/2016/7.3/SP, 4/2016/7.3/SP w punkcie: Warunki udziału w postępowaniu: Było:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku Wykonawców (którzy złożyli taką samą najkorzystniejszą propozycję cenową). W takim przypadku zamówienie na niniejszą usługę zostanie podzielone pomiędzy wszystkich Wykonawców. Jest:  Zamawiający …

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/7.3/SP

Bieszczadzkie Forum Europejskie informuje, iż została dokonana zmiana w Zapytaniu ofertowym nr 1/2016/7.3/SP w punkcie Informacje dodatkowe w podpunkcie a: Było:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku Wykonawców (którzy złożyli taką samą najkorzystniejszą propozycję cenową). W takim przypadku zamówienie na niniejszą usługę zostanie podzielone pomiędzy wszystkich Wykonawców. Jest:  Zamawiający …

Poszerzenie warunków uczestnictwa w projektach dotacyjnych

Uprzejmie informujemy, że osoby pobierające rentę albo emeryturę (do 74 roku życia) i nie posiadające pracy w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie są traktowane jako osoby bierne zawodowo. W związku z tym takie osoby mogą być uczestnikami i uzyskać wsparcie finansowe w ramach naszych projektów „Moja firma sukces Podkarpacia” oraz …

Nowe projekty dotacyjne

Zarząd Bieszczadzkiego Forum Europejskiego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2016 roku rozpoczyna realizację dwóch projektów dotacyjnych: „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” oraz „Moja firma sukces Podkarpacia”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny …

Centrum Europejsko-Wschodnie współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą, w realizacji zadań zbieżnych z celami Centrum.

Głównym kierunkiem działalności są działania w otoczeniu i na rzecz polskiego biznesu zainteresowanego kontaktami gospodarczymi z partnerami ze Wschodu. Celami Centrum są w szczególności: Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Polski i państw zza wschodniej granicy, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i zaszłości obciążających nasze stosunki. Promowanie i wspieranie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między naszymi krajami, podmiotami gospodarczymi i osobami ; ukazywanie znaczenia tej współpracy i wzajemnych korzyści dla bieżących interesów i rozwoju gospodarczego. Inicjowanie i popieranie współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej między instytucjami, placówkami kultury i nauki, szkołami i organizacjami wzbogacającej wzajemnie potencjał kultury i intelektualny naszych społeczeństw, pozwalającej tworzyć nowe wartości materialne i duchowe.

WWW.CEW.COM.PL

Bieszczadzkie Forum Europejskie wpisane zostało na listę Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

BFE jest zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości z numerem 09/13/2007/208 w zakresie usług szkoleniowych. Numer certyfikatu 307/SZJ/2007.

Krajowy System Usług skupia grupy organizacji świadczących usługi dla przedsiębiorców i osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Punkty Konsultacyjne zarejestrowane w KSU świadczą kompleksowe usługi informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł na jej finansowanie.

W ramach systemu KSU funkcjonują również ośrodki Krajowej Sieci Innowacji, które specjalizują się w świadczeniu usług proinnowacyjnych oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które umożliwiają przedsiębiorcom uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania lub zabezpieczenia kredytów i pożyczek zaciąganych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

ZETOM-CERT przeprowadza audity w ramach rejestru prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i średnich Przedsiębiorstw (KSU). Audity prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy (DZ.U. Nr 27, poz. 221 z 27.01.2005), w tym o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001.

Bieszczadzkie Forum Europejskie jest członkiem Transgranicznego Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych i Podkarpackiej Rady na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR).

BFE Agrobieszczady 2007Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku jest organizacją non profit. Powstało 11 października 1999 r., zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Krośnie 26 października 1999 r., a w Krajowym Rejestrze Sądowym 24 kwietnia 2001 r. Mimo krótkiego okresu działania posiada duże doświadczenie i znaczący dorobek. Świadczą o tym m.in.: współpraca z organizacjami pozarządowymi na Ukrainie, Rumunii, Bułgarii (program Menager) oraz organizacjami i fundacjami w kraju, jak: Fundacja Schumana – współudział w realizowaniu projektu: „Młodzi – Unia Europejska – Rolnictwo”. Od dwóch lat stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z Fundacją „Wiedzieć Jak” przy realizacji naszego projektu „Otwarta Granica” oraz programu Menager i „Paktu stabilności dla Bałkanów”.
Zgodnie ze statutem, bieżąca aktywność organizacji koncentruje się na:

*stałej współpracy z Małopolskim Forum Edukacji w Krakowie,

*organizowaniu lokalnych spotkań służących popularyzacji idei integracji europejskiej,

*podejmowaniu aktywności na rzecz przedsiębiorczości turystycznej i rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w regionie,

*świadczeniu usług w zakresie informacji gospodarczej dla przedsiębiorców z regionu, szczególnie z zakresu współpracy z przedsiębiorcami z Ukrainy oraz usług poradnictwa i konsultacji z zakresu prowadzenia biznesu turystycznego.

Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje kompleksowe przygotowanie i wdrożeniebfe agro Bieszczadzkiego Inkubatora Gospodarki Społecznej (małej jednostki doradczej wspomagającej osoby w najtrudniejszej sytuacji na lokalnym rynku pracy) oraz przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dążących do pobudzenia aktywności zawodowej odbiorców projektu poprzez zapoznanie ich z podstawami gospodarki społecznej oraz promowanie wśród nich idei tworzenia spółdzielni socjalnych jako sposobu na wyjście z bezrobocia). W ramach jego kontynuacji BFE z partnerstwem „Koalicji Łamania Oporów Społecznych” („KŁOS”) w skład, którego wchodzi Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi zrealizowało projekt „Spółdzielczy Lider”. Przeznaczony jest on dla najbardziej aktywnych Beneficjentów Ostatecznych projektu BIGS. W ramach „spółdzielczego Lidera” pod koniec maja realizowany jest wyjazd do Łodzi, do Ośrodka Szkoleniowego KŁOS, który jest spółdzielnią socjalną. Wyjazd ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych.