Zapytanie ofertowe 1/8.1/2018 – Usługa psychologa/terapeuty/coacha i doradcy zawodowego w ramach Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”

Zapytanie ofertowe nr 1/8.1/2018

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego” nr RPPK.08.01.00-18-0015/17 złożony w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01.01-18-019/17 RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe realizowany jest przez Bieszczadzkie …