Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podkarpackiego” nr RPPK.08.01.00-18-0015/17 złożony w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01.01-18-019/17 RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII.

Termin rekrutacji: 23.04.2018 – 31.05.2018. 

Informacja (PDF) | Rekrutacja | Wsparcie finansowe | Rozliczenie wsparcia finansowego | Rozliczenie udziału w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne:

Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie UP na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy